Kişisel Verilerin Korunması Politikası

AYDINLATMA METNİ

MEFSAN OTOMASYON ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ aolarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda web sitesi üzerinden temin edilen ad-soyad, e-mail adresi ve telefon numarası gibi kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sistem üzerinden MEFSAN OTOMASYON ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ’ne mesaj atabilmeniz ve işe alım sürecinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca sitemize giriş yapan ziyaretçilerimizin IP ve Log kayıtları 5651 sayılı yasa kapsamında 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

MEFSAN OTOMASYON ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ web sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesaj alımı ve başvuruların temin edilmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde MEFSAN OTOMASYON ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ’nin iş ortakları ve çalışanlarıyla paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

MEFSAN OTOMASYON ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ, veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri elektronik ortamda ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde yer alan başvuru formları, ve çerezler vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra başvuranın başka yöntemlerle MEFSAN OTOMASYON ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ ile iletişime geçerek açıkladığı durumlarda da kişisel verileri toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak MEFSAN OTOMASYON ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurarak;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak info@mefsan.com.tr’ye iletmeniz durumunda MEFSAN OTOMASYON ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Başvurunuz kapsamında sizden Kimlik Verisi (Ad-Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi), İletişim Verisi (Telefon, Adres, E-mail), ve Eğitim ve Mesleki Veriler (Öğrenim Durumu, Sertifika ve Diploma Bilgileri, Yabancı Dil bilgileri, Eğitim ve Beceriler, CV, Aldığı Kurslar, İş Tecrübeleri, Referanslar) beklenmekte olup Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Sendika Bilgisi, Dini İnanç, Sağlık Verisi, Kan Grubu vs.) paylaşıldığı takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir. 3. kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.